Partneriai

2012 metais įsteigta NVO „Diversity Development Group“ (DDG) yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius projektus bei tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Strateginis organizacijos uždavinys – vystyti įvairovę siekiant sukurti tvarią, tolerantišką ir socialiai atsakingą visuomenę. DDG veikla apima šias sritis:

  • tarptautinės migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsena siekiant sisteminti, analizuoti ir skleisti teorines ir empirines žinias apie šiuolaikinės migracijos procesus Lietuvoje ir pasaulyje;
  • migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių lygių galimybių plėtros užtikrinimas: gyvenimo ir darbo sąlygų stebėsena, žmogaus teisės ir socialinė sanglauda, socialinis mobilumas ir tinklai;
  • pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos skatinimas ir užtikrinimas: migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių lygių galimybių užtikrinimas ir skatinimas užimtumo, būsto, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir kitose srityse;
  • prevenciniai veiksmai kovojant prieš ksenofobiją, rasizmą ir netoleranciją;
  • kova prieš prekybą žmonėmis.

Šiomis veiklomis „Diversity Development Group“ siekia toliau nurodytų rezultatų:

  • informuoti ir šviesti visuomenę apie migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių situaciją Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse: tyrimų vykdymas ir jų rezultatų sklaida, seminarų, konferencijų, mokymų organizavimas, socialinė veikla, aktyvus dalyvavimas formuojant visuomenės požiūrį;
  • aktyviai dalyvauti socialinės politikos plėtroje, užtikrinant pažeidžiamų visuomenės grupių apsaugą ir žmogaus teises, įskaitant diskriminacijos, pažeidžiamumo ir išnaudojimo mažinimą, tolerancijos, lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimą;
  • siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės, kurti ir plėtoti tarpsektorinio bendradarbiavimo mechanizmus; vystant socialiai atsakingą politiką, į bendradarbiavimo mechanizmus įtraukti nevyriausybines organizacijas, valstybines institucijas, akademinę visuomenę, nepriklausomus ekspertus ir verslo sektorių;
  • didinti visuomenės sąmoningumą prekybos žmonėmis problematikos šiuolaikinėse visuomenėse srityje.

Internetinis tinklapis: www.diversitygroup.lt