Εταίροι

Το Πανεπιστήμιο του Pitesti (UPIT) είναι ένα μεσαίου μεγέθους, κρατικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται στη νότια Ρουμανία, 120 χιλιόμετρα από το Βουκουρέστι. Κύριος στόχος του είναι η παροχή δυναμικής και αποτελεσματικής ανώτατης εκπαίδευσης στην περιοχή, για πάνω από 10.000 φοιτητές από το Piteşti και την περιοχή της Muntenia (το πανεπιστήμιο αποτελείται περίπου από 800 άτομα, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό). Το Πανεπιστήμιο του Pitesti συγκεντρώνει κάτω από τον συντονισμό και την διαχείρισή του 11 σχολές που προσφέρουν πρώτο πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα. Επιδιώκει να παράσχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες κατάρτισης και έρευνας, με σκοπό να εκπαιδεύσει ειδικούς σε διαφόρους τομείς και να δημιουργήσει μία πνευματική κοινότητα διαπιστευμένη από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ποιότητας.

Οι κύριες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου συνοψίζονται ακολούθως:

  • την παράδοση μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων για φοιτητές και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών
  • την παροχή επαγγελματικών μαθημάτων, μέσω της συνεχούς κατάρτισης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • να διεξαγάγουν έρευνα υπό το πνεύμα της καινοτομίας και της δημιουργικότητας για την ενίσχυση της ρουμανικής κοινωνίας
  • την επίλυση ζητημάτων περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, μέσω των κέντρων αριστείας, καθώς και ερευνητικών ομάδων
  • να διενεργεί ανταλλαγές σπουδαστών, διδακτικού προσωπικού και ερευνητών με ξένα πανεπιστήμια και ινστιτούτα
  • τη διοργάνωση σεμιναρίων, στρογγυλών τραπεζών, σεμιναρίων, και συνεδρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • τις εκδόσεις βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών.

Οι ενεργοί τομείς και η παροχή υπηρεσιών του πανεπιστημίου είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση, η επιστημονική έρευνα, η καθοδήγηση και παροχή συμβουλευτικής, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η διεθνής συνεργασία σε διάφορους τομείς, καθώς και δραστηριότητες που αφορούν στις εκδόσεις.

Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό απαρτίζεται από ένα σώμα εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών με διαπιστευμένα και αναγνωρισμένα αποτελέσματα (www.upit.ro). Το Πανεπιστήμιο του Pitesti έχει εξειδικευμένα τμήματα: το Κέντρο για Σχέδια Βιώσιμης Ανάπτυξης (CPDD), το Διεθνές Κέντρο Συνεργασίας, το Κοινοτικό Γραφείο Προγράμματος, το Ινστιτούτο Ερευνών, το Ινστιτούτο "Muntenia" για την Εκπαίδευση, το Κέντρο “Ανάπτυξης Συστημάτων και Εφαρμογών Λογισμικού”, το Τμήμα Διδασκαλίας και Εκπαίδευσης Προσωπικού, το Κέντρο Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης, τον Εκδοτικό Οίκο του Πανεπιστημίου και την Βιβλιοθήκη. Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια το Πανεπιστήμιο συμμετείχε σε περισσότερα από 80 χρηματοδοτούμενα έργα από την Ε.Ε. και σε περισσότερα από 20 υπό τον συντονισμό του. Το Πανεπιστήμιο του Pitesti είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πανεπιστημίων (EUA), της Διάσκεψης του Δούναβη Πρυτάνεων (ΛΔΚ), του Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), του Ευρωπαϊκού Δικτύου E-Learning ( EDEN) που εργάζεται για την άμεση εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια, το ECTS και το ECVET.

Το Πανεπιστήμιο έχει υλοποιήσει έργα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση όχι μόνο για τους σπουδαστές και τους νέους, αλλά και για άλλες ομάδες μειονοτήτων ή ευάλωτες ομάδες (άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, ανέργους και άτομα με χαμηλά προσόντα, κ.λπ.). Κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και την υλοποίηση των έργων το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς εταίρους (ΜΚΟ, ΜΜΕ, ενώσεις, ιδρύματα, μουσεία και βιβλιοθήκες, Argeş County School, Argeş County, , το Ερευνητικό Ινστιτούτο Πυρηνικής – την Επιχείρηση Colibaşi, Dacia-Renault, το Δημαρχείο του Pitesti, το Σωφρονιστήριο, την Αστυνομία, τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής βοήθειας & Προστασίας του Παιδιού, κ.λπ.).

Ιστότοπος: www.upit.ro