Πλατφόρμα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων

Όλα τα προϊόντα του έργου θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στον ιστόχωρο αυτό για όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα, προκειμένου να τα ενσωματώσουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.IDPBC Mobile App