Διαδικτυακά μαθήματα

Τα διαδικτυακά μαθήματα περιλαμβάνουν μια σειρά από διαδραστικές παρουσιάσεις, πολυμέσα και διαδραστικές αξιολογήσεις. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να μάθουν νέες ιδέες, να ασκήσουν προηγούμενες και καινούριες δεξιότητες που σχετίζονται με την αυθεντική μάθηση, την επίλυση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον, την ανάπτυξη και παρακολούθηση μιας στρατηγικής για την σχολική εκπαίδευση, ενώ θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες προβληματισμού και αυτοαξιολόγησης, θα μελετήσουν υποδειγματικές περιπτώσεις και θα λάβουν ιδέες για χρήση στο δικό τους σχολείο, καθώς και πρακτικές πολυμορφίας.

Τα διαδικτυακά μαθήματα περιλαμβάνουν 5 ενότητες που απευθύνονται σε διευθυντές σχολείων, δάσκαλους, γονείς, βιβλιοθηκονόμους, προσωπικό του σχολείου και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διάρκεια τους είναι 90 λεπτά.

Τα διαδικτυακά μαθήματα αποτελούνται από τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Τεχνικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δραστηριοτήτων ,του οδηγού IDPBC και του καταλόγου IDPBC.
  2. Διαπολιτισμική εκπαίδευση
  3. Οι εικόνες ως εργαλείο για τη διδασκαλία και τη μάθηση
  4. Θέματα διαφορετικότητας και ένταξης
  5. Ιστορίες ως εργαλείο για τη διδασκαλία και τη μάθηση

IDPBC Mobile App